Skutki poddzierżawy bez zgody wydzierżawiającego

Poprzez dokonanie poddzierżawy bez zgody wydzierżawiającego dzierżawca naraża się na wypowiedzenie umowy dzierżawy. Następuje to ze skutkiem natychmiastowym, czyli wydzierżawiający będzie mógł tego dokonać bez zachowania terminów wypowiedzenia. Uprawnienie to przysługuje niezależnie czy strony zawarły tego typu postanowienie umowne. Możliwość