Czynsz stanowi niezbędny element umowy, bez którego nie może być poczytana za umowę dzierżawy, nawet jeśli korzystający z rzeczy zobowiązuje się do opłacania podatków i innych ciężarów związanych z posiadaniem nieruchomości.

Jeżeli strony w umowie dzierżawy nie określiły terminu uiszczania czynszu, termin płatności jest oznaczony z dołu w terminie zwyczajowo przyjętym, np. w przypadku dzierżawy gruntów rolnych po okresie żniw. W przypadku, gdy brak terminu zwyczajowego, czynsz z tytułu umowy dzierżawy powinien być płatny z dołu co pół roku.

Opłata czynszu w formie pieniężnejJeżeli strony w umowie dzierżawy ustaliły, że czynsz płatny będzie z góry, to w przypadku skutecznego wypowiedzenia umowy przez wydzierżawiającego, dzierżawca może dochodzić czynszu, który nie znajduje pokrycia w okresie korzystania z przedmiotu dzierżawy. Termin przedawnienia nadpłaconego czynszu wynosi rok od dnia zwrotu rzeczy.

Czynsz może być ustalony w stałej pieniężnej wysokości (wyrażonej nominalnie) lub jako wyrażona w pieniądzu równowartość określonej części dochodów uzyskanych w naturze. Umowa dzierżawy może zostać ważnie zawarta nawet bez określenia kwotowej wysokości czynszu dzierżawnego, byleby tylko istniały, bądź w umowie lub w przepisach, niezbędne i dostateczne dane pozwalające na obliczenie jego wysokości, np. w rozporządzeniu prezydenta miasta, gdzie co rocznie określa się wysokość czynszu dzierżawnego.

Czynsz w umowie dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *