W sytuacji, gdy przychód z przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu wysokość czynszu może zostać obniżona. Podstawą do obniżki czynszu jest tylko zwykły przychód z przedmiotu dzierżawy. Jest on ustalany na podstawie przeciętnych przychodów w skali co najmniej kilku lat, osiąganych dzięki racjonalnemu wykorzystywaniu przedmiotu dzierżawy na cele przewidziane w umowie.

Przesłanki obniżenia czynszu w umowie dzierzawyCo za tymi idzie, nie można dochodzić obniżenia czynszu jedynie z powodu utraty przychodów okazjonalnych związanych z zaistnieniem szczególnych okoliczności podnoszących przychód z przedmiotu dzierżawy. Przesłankami żądania obniżki czynszu mogą być m.in. niezwykłe wypadki i zdarzenia nadzwyczajne (np. klęski żywiołowe, susze), jeżeli wskutek tych okoliczności zwykły przychód przedmiotu dzierżawy uległ znacznemu zmniejszeniu.

Dodatkowo obniżka będzie uzależniona od tego czy dzierżawca nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe okoliczności. Dlatego nie można powoływać się obniżenie przychodowości przedmiotu dzierżawy, jeżeli jest to wyłącznie wynikiem zawinionego działania samego dzierżawcy czy też osób, za które dzierżawca odpowiada.

Przyczyny obniżenia przychodu z dzierżawy nie mogą również dotyczyć bezpośrednio dzierżawcy. Dlatego nawet w przypadku, gdy dzierżawca ciężko zachoruje czy ulegnie wypadkowi, nie będzie mógł dochodzić wyłącznie na tej podstawie obniżenia czynszu.

Wyżej opisane zdarzenia powinny mieścić się w granicach zwykłego ryzyka gospodarczego. Odmiennie natomiast kształtować będą się przesłanki żądania obniżenia czynszu na podstawie nadzwyczajnej zmiany stosunków, wykraczających poza granice zwykłego ryzyka, które były nieprzewidywalne w momencie zawierania umowy. W takiej sytuacji sąd będzie mógł odmiennie oznaczyć sposób wykonywania umowy, zmienić wysokość świadczeń lub nawet orzec o rozwiązaniu umowy.

Obniżenie czynszu w umowie dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *