Zastaw na rzeczach będacych przedmiotem dzierżawyWydzierżawiającemu przysługuje ustawowe prawo zastawu na znajdujących się w obrębie przedmiotu dzierżawy rzeczach, służących do prowadzenia gospodarstwa np. maszynach rolniczych, lub przedsiębiorstwa, przykładowo na komputerach.

Prawo zastawu stosuje się w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności. Na podstawie tego prawa można rzecz ruchomą obciążyć prawem, na mocy którego wydzierżawiający będzie mógł dochodzić zaspokojenia z rzeczy bez względu na to, czyją stała się własnością, i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi dzierżawcy, wyjąwszy tych, którym z mocy ustawy przysługuje pierwszeństwo szczególne. Zastaw można ustanowić także w celu zabezpieczenia wierzytelności przyszłej lub warunkowej.

Ustawowe prawo zastawu przysługuje wydzierżawiającemu nie tylko z tytułu zaległego czynszu, ale także zwrotu zapłaconych sum, a które to dzierżawca był zobowiązany uiszczać ( np. podatków).

Prawo zastawu ustawowego wynikającego z umowy dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *