Rozliczenie ulepszeń przedmiotu dzierżawy

Jak już wcześniej była mowa, w kwestiach nieuregulowanych szczegółowo do umowy dzierżawy należy odpowiednio stosować przepisy dotyczące umowy najmu. Ma to miejsce między innymi w przypadku roszczeń dzierżawcy o zwrot wartości ulepszeń w przedmiocie dzierżawy wykraczających ponad jego obowiązki, oraz ich przedawnienia. Osoby poszukujące informacji na temat zasad obowiązujących w tym zakresie odnośnie umowy najmu odsyłam na blog pod adresem www.umowanajmu.info.

Roszczenie dzierżawcy o zwrot wartości nakładów ulepszającychRoszczenie dzierżawcy o zwrot wartości nakładów ulepszających staje się wymagalne po zwrocie przedmiotu dzierżawy wydzierżawiającemu i po wykonaniu przez niego prawa wyboru pomiędzy zatrzymaniem ulepszeń za zapłatą lub żądaniem przywrócenia stanu poprzedniego.

Zobowiązanym do zwrotu wartości ulepszeń przedmiotu dzierżawy może być także następca prawny wydzierżawiającego, np. spadkobierca. Ponadto, gdy w trakcie trwania dzierżawy, nastąpi zbycie nieruchomości na rzecz osoby trzeciej, to właśnie przeciwko niej dzierżawcy będzie przysługiwać roszczenie o zwrot wartości ulepszeń, dokonanych przed jej zbyciem.

Ustawowych zasad rozliczeń nie będzie się stosować w przypadku, gdy strony w umowie dzierżawy umówiły się inaczej. Jeśli strony porozumiały się co do rozliczania nakładów, to właśnie oświadczenia stron umowy będą decydować o sposobie rozliczenia tych nakładów.

Przy czym w przypadku, gdy w umowie dzierżawy zawarto postanowienie zgodnie z którym poniesione przez dzierżawcę nakłady podlegają zwrotowi tylko w przypadku rozwiązania lub zerwania umowy przez wydzierżawiającego, dzierżawca nie może żądać zwrotu nakładów, jeśli do zerwania umowy doszło wyłącznie z jego winy ( np. w skutek niepłacenia czynszu).

Rozliczenie nakładów na zasiewy

Dzierżawca gruntu rolnego, który zgodnie ze swoim obowiązkiem pozostawił zasiewy, będzie Obowiązek pozostawienia zasiewów w przypadku zwrotu przedmiotu umowy dzierżawymiał prawo dochodzić poczynionych z tego tytułu nakładów w przypadku, gdy wbrew wymaganiom prawidłowej gospodarki nie otrzymał ich przy rozpoczęciu dzierżawy.

Przy czym w niektórych sytuacjach może zaistnieć potrzeba zaniechania zasiewów, co wynikać może przede wszystkim z warunków klimatycznych, pełniących kluczowe znaczenie w zachowaniu wymogu prawidłowej gospodarki.

Uprawnienie dochodzenia nakładów poczynionych na pozostawione zasiewy dotyczy zarówno kosztów uprawy roli, m.in. kosztów robocizny i kosztów materiałów, jak i równowartości ziarna.

Przedstawione zasady rozliczania nie mają charakteru bezwzględnie obowiązującego, a decydujące znaczenie odgrywa wola stron ustalona w tym przedmiocie. W związku z tym dzierżawca może w umowie dzierżawy określić z wydzierżawiającym inne zasady rozliczenia.

Rozliczenie ulepszeń i nakładów na zasiewy po rozwiązaniu umowy dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *