Jak dochodzi do rozwiązania umowy dzierżawy?

Do wcześniejszego zakończenia umowy dzierżawy, przed upływem roku dzierżawnego może by dojść między innymi na wskutek porozumienia stron.

Rozwiązanie umowy dzierżawy na skutek zniszczenia przedmiotu dzierżawy

Ponadto następuje to w wyniku wypowiedzenia bez zachowania terminów wypowiedzenia, na przykład w razie poddzierżawy bez zgody wydzierżawiającego lub braku wykonywania obowiązków wynikających z dzierżawy, niezależnie czy umowę zawarto na czas oznaczony czy nieoznaczony. Zakończenie umowy dzierżawy niezależnie od woli stron, może być także konsekwencją zniszczenia

 przedmiotu dzierżawy spowodowanego działaniem siły wyższej lub osób trzecich.

Dzierżawca w razie zakończenia dzierżawy przed upływem roku dzierżawnego będzie obowiązany do zapłaty czynszu proporcjonalnie do pożytków z całego roku, które w tym roku pobrał lub mógł pobrać.

Rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony

W przypadku umów dzierżawy zawartych na czas nieoznaczony, każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia umowy.

Jeżeli w umowie dzierżawy stron nie ustaliły terminu wypowiedzenia, to obowiązywać będą ustawowy terminy, czyli sześć miesięcy naprzód przed upływem roku dzierżawnego. W przypadku gruntów rolnych termin ten jest dłuższy i wynosi jeden rok na przód na koniec roku dzierżawnego.

Rok dzierżawny nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym i wynikać na przykład z powszechnie przyjętych zwyczajów. Ponadto strony mogą ustalić odmienny sposób obliczania roku dzierżawnego. Może to nastąpić, albo wprost w treści zawartej umowy dzierżawy, albo w sposób dorozumiany, na przykład poprzez zapłatę czynszu w określonym terminie.

Przy okazji mogę polecić Ci także zapoznanie się z artykułem dotyczącym wypowiedzenia umowy najmu lokalu użytkowego zawartej na czas oznaczony. Wpis ten jest dostępny pod tym adresem: http://umowanajmu.info/czy-mozna-wypowiedziec-umowe-najmu-lokalu-uzytkowego-zawarta-na-czas-oznaczony/. Jako, że przepisy dotyczące umowy najmu lokalu użytkowego stosuje się odpowiednio do umowy dzierżawy, może on okazać się pomocny w rozwiązywaniu problemów dotyczących umowy dzierżawy. Możesz także obejrzeć film omawiający to zagadnienie:

Rozwiązanie umowy dzierżawy zawartej na czas oznaczony

Umowa dzierżawy zawarta na czas oznaczony ustaje wraz z upływem okresu na który została zawarta. Przy czym w przypadku dalszego używania a zgodą wydzierżawiającego, może dojść do przedłużenia takiej umowy na czas nieoznaczony.

Strony mogą również w umowie wprowadzić postanowienie o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy w określonych wypadkach, na przykład w razie upadłości dzierżawcy. Może to nastąpić w dowolnej formie, ustnej lub pisemnej, chyba, że strony inaczej zastrzegły w umowie.

Rozwiązanie i wypowiedzenie umowy dzierżawy

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *